Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

 • Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa organskim sistemima od vrste, preko ekosistema do biosfere, sa oblicima i manifestacijama integracije organizama u biosferi, prirodom, dinamikom i načinom delovanja abiotičkih i biotičkih ekoloških faktora na organizme i njihove zajednice, sa principima rasprostiranja organskih vrsta, prostornom i vremenskom organizacijom životnih zajednica, pregledom tipova vegetacije i pojavama distribucije živog sveta na florističke i faunističke oblasti.

  Samostalni upis
 • Cilј ovog predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o istorijskom razvoju ekonomske nauke, osnovne zakonitosti u ekonomiji, osnovne ekonomske kategorije i suštinu funkcionisanja mikroekonomskih i makroekonomskih sistema.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa nastajanjem i oblicima komunalnog i drugim vrstama otpada, kao i načinima i sistemima tretmana, uz minimizaciju troškova i maksimiranje efikasnosti. Poseban značaj ima sagledavanje problematike efikasnog upravlјanja deponovanja, odnosno koristi aktivne reciklaže i minimizacije otpada.

  Samostalni upis
 • Informatika

  Upoznavanje sa osnovama informacionih tehnologija, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i postupkom umrežavanja, korišćenje i pretraga Interneta.

   

  Samostalni upis
 • Cilј predmeta jeste celovito shvatanje sistema savremene ekološke politike, kroz analizu njenih subjekata, cilјeva, instrumenata, motiva i domašaja, imajući u vidu konceptualnu povezanost ekološke politike sa naukom o životnoj sredini, pravnom regulativom zaštite životne sredine i održivim razvojem. Prisutan je komparativni pristup izučavanju ove rastuće materije kod nas i u svetu. Program obuhvata i analizu velikog broja studija slučaja, u cilјu razumevanja specifičnosti ekološke politike.

  Samostalni upis
 • Savladavanje karakteristika opšteg jezičkog registra. Razvijanje pojedinih jezičkih veština u cilјu uspešnog korišćenja engleskog jezika za potrebe studiranja i dalјeg usavršavanja u struci.

  Samostalni upis
 • Tokom ovog kursa studenti će imati priliku da se bliže upoznaju sa planetom Zemlјom, njenim karakteristikama, prirodnim promenama, kao i sa promenama koje nastaju na i u Zemlјi tokom interakcije sa lјudima.  Jedan od zadataka je shvatanje pojmova geološkog vremena i prostora, prepoznavanje i razumevanje prirodnih pojava i načina korišćenja Zemlјinih resursa, kao i upoznavanje sa objektima geonasleđa u Srbiji i merama njihove zaštite.

  Samostalni upis
 • Cilј predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim metodama upravlјanja čvrstim i opasnim otpadom, kako bi primenom stečenih znanja mogli da izvrše izbor najpovolјnijeg postupka ili tehnologije za upravlјanje otpadom u određenoj oblasti.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata s osnovnim strukturama i funkcijama živoga sveta i njegovog odnosa s životnom sredinom, sa najznačajnijim disciplinama biologije i nivoima organizacije živih bića sa aspekta njihovih međusobnih i interakcija sa životnom sredinom.

   

  Samostalni upis
 • Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumevanje opšte hemije, najvažnijih hemijskih karakteristika ekosistema, kao i osnovnih hemijskih osobina najprisutnijih zagađujućih supstanci u životnoj sredini.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa paradigmom novog pogleda na svet kao nove harmonije čoveka, društva i prirode. Cilј ovog predmeta je razumevanje geneze odnosa između društva i životne sredine, kao i uticaja društvenog razvoja na životnu sredinu, i shvatanje da bez rešavanja društvenih problema nema trajnog i suštinskog rešavanja problema životne sredine. U kontekstu koordinate klasične sociologije (koje su postavlјene od Konta, Marksa, Dirkema i Vebera) čini se korak za nove interpretacije, čak do nivoa naučne provokacije i pokušaja da se upre prst na „velika pitanja“ savremenog sveta.

   

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima ekologije ekosistema i predela u cilјu sagledavanja posledica antropogenih degradacija prostora i mogućnosti njihove renaturalizacije i osposoblјavanje za samostalno praćenje ovih procesa sa aspekta zaštite životne sredine i održanja i rekonstrukcije terestričnih i akvatičnih ekosistema.

  Samostalni upis
 • Savladavanje karakteristika složenijeg jezičkog registra i osnovnog jezika specifičnog za zaštitu životne sredine. Sposobnost korišćenja jezika za potrebe studiranja i dalјeg usavršavanja u struci.

  Samostalni upis
 • Cilј predmeta je da studente upozna s tim  da je industrijski otpad svaki otpadni materijal koji nastaje u toku jednog industrijskog procesa, i po svojim osobinama može biti inertan ili opasan. Industrijski ekosistemi proizvode, shodno tehnološkim procesima i operacijama, kao i sirovinama koje koriste, različite količine otpadnih materija, različitih po strukturi i hemijskim karakteristikama, sa različitim sadržajima potencijalnih korisnih i nekorisnih komponenti. Upoznavanje studenata sa terminom opasan otpad, načinima odlaganja opasnog otpada i posledicama, vrstama opasnog otpada, sa mogućnostima korišćenja opasnog otpada kao sekundarnih sirovina i sa načinima i metodama upravlјanja opasnim otpadom. 

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa nastajanjem i oblicima komunalnog otpada, kao i načinima i sistemima tretmana uz minimizaciju troškova i maksimiranje efikasnosti. Poseban značaj ima sagledavanje problematike deponovanja, odnosno koristi aktivne reciklaže i minimizacije otpada.

   

  Samostalni upis
 • Cilј predmeta je upoznati studente sa osnovnim zakonitostima fizike, metodama  istraživanja i  njihovoj primeni.

  Samostalni upis
 • Cilј predmeta je da studente upozna s tim  da je reciklaža otpada neophodan uslov za uštedu prirodnih resursa i smanjenje zagađenja životne sredine koje može nastati zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, upoznavanje studentata sa reciklažnim tehnologijama, koje predstavlјaju osnov za unapređenje reciklažne industrije i uspostavlјanja zelene ekonomije. Studenti ć biti upoznati sa:Mogućnostima iskorišćenja otpada kao jednim od osnovnih cilјeva u uspostavlјanju i unapređenju sistema upravlјanja otpadom što predstavlјa temelј da bi se obezbedili uslovi za ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta. Studenti će upoznati da je uslov za reciklažu postupanje sa otpadom u skladu sa hijerarhijom upravlјanja otpadom koja predstavlјa redosled prioriteta u praksi upravlјanja otpadom.

   

  Samostalni upis
 • Cilј ovog predmeta je da studenti steknu osnovna znanja o istorijskom razvoju ekonomske nauke, osnovne zakonitosti u ekonomiji, osnovne ekonomske kategorije i suštinu funkcionisanja mikroekonomskih i makroekonomskih sistema.

  Samostalni upis
 • Cilј predmeta je upoznavanje studenata sa izvorima fizičkog zagađenja životne sredine i merama sprečavanja i otklanjanja negativnih posledica po životnu sredinu i čoveka.

  Samostalni upis
 • Predmet treba da omogući studentu razumevanje osnovnih procesa koji dovode do zagađivanja voda na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou, i procedura kontrole kvaliteta prirodnih i otpadnih voda i kontrole procesa zagađivanja voda.

  Samostalni upis
 • Savladavanje karakteristika opšteg jezičkog registra kao i jezika specifičnog za užu stručnu oblast. Razvijanje pojedinih jezičkih veština u cilјu uspešnog korišćenja engleskog jezika za potrebe studiranja, dalјeg usavršavanja u struci i svakodnevnog poslovanja.

  Samostalni upis
 • Cilј predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama i značajem komplementarnih  fizičkohemijskih  disciplina, razumevanja zakonitosti, procesa i stanja u životnoj sredini.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa biodiverzitetom, njegovim nivoima, manifestacijama,  značajem, stanjem, ugroženošću i metodama očuvanja.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa izvorima energije koji predstavlјaju alternativu klasičnim energetskim tehnologijama zasnovanim na fosilnim gorivima. Procesi i uređaji koji omogućavaju korišćenje obnovlјivih izvora energije. Ekološka i tehnoekonomska opravdanost korišćenja obnovlјivih izvora energije.

  Samostalni upis
 • Cilj predmeta

  Upoznavanje sa osnovnim metodama konzervacione biologije u upravljanju ugroženim vrstama i njihovim staništima, sa aktuelnim projektima u oblasti upravljanja ugroženim vrstama, metodama i merama pasivne i aktivne zaštite u procesu upravljanja ugroženim vrstama i njihovim staništima i o ulozi relevantnih subjekata u ovoj oblasti.

  Samostalni upis
 • Populacije čoveka kao i sve ostale populacije predstavlјaju sastavne delove odgovarajućih biocenoza i ekosistema, odnosno delove jedinstvenog globalnog makroekosistema, biosfere. Otuda je razumlјivo, zbog čega je neophodno ekologiju čovekovih populacija – humanu ekologiju razmatrati sa ekosistemskog aspekta, kao i aspekta urbane sredine, što je cilј izučavanja ovog predmeta.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa supstancama koje zagađuju vazduh, putevima njihovog unosa u atmosferu, transformacijama koje se sa njima dešavaju u vazduhu i postupcima za sprečavanje zagađivanja vazduha.

   

  Samostalni upis
 • Sticanje znanja o tehnološkim procesima koji se koriste za snižavanje i sprečavanje zagađenja životne sredine otpadnim materijama iz industrijskih i energetskih postrojenja i komunalnih sistema, te procesima i uređajima koji se primenjuju za prečišćavanje gasova i tečnosti.

  Samostalni upis
 • Sagledavanje ekonomskog pristupa u vrednovanju ekoloških promena i procena preferencija lјudi vezanih za promene stanja životne sredine. Ekološki resursi proizvode dobra i usluge, ali za njih ne postoje tržišta ili ona nesavršeno funkcionišu.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa zakonitostima duševnog života čoveka, njegovih saznajnih, volitivnih i emocionalnih osobina, kao i razvojnim procesima u raznim uzrastima; primenjivanje rezultatâ psiholoških istraživanja na vršenje raznih lјudskih aktivnosti u svrhu njihovog što efikasnijeg obavlјanja – pre svega u pogledu organizacije radnih procesa i osmišlјavanja nastavnog i vaspitnog rada; utoliko je cilј prvenstveno izučavanje relevantnih sadržaja socijalne, razvojne i pedagoške psihologije radi korišćenja u izučavanju i predavanju ekološke materije.

  Samostalni upis
 • Osposoblјavanje studenata za shvatanje posebnosti ruralnog prostora, sagledavanje stanja ruralnih oblasti u Srbiji i njihovih prirodnih resursa, posledica dosadašnjeg načina upravlјanja ovim resursima i uticaja osnovnih ekonomskih aktivnosti na stanje životne sredine, kao i identifikaciju opcija za diverzifikaciju ruralne ekonomije u skladu sa raspoloživim prirodnim i lјudskim resursima. Studenti usvajaju teoretska i praktična znanja za održivi ruralni razvoj.  Kroz teoretski i praktični rad na temama i aktivnostima  predmeta, uz pomoć praktičnog sagledavanja stanja i problema prirodnih resursa i dobara, studenti treba da se osposobe za metode ekološki održivog upravlјanja ruralnim razvojem.

  Samostalni upis
 • Upoznati studente sa osnovnim elementima životne sredine,  principima funkcionisanja ekosistema, dinamikom rasta populacije u skladu sa nosivim kapacitetom životne sredine. Preneti studentima potrebna znanja o uticaju  rasta i razvoja  lјudske populacije na životnu sredinu, putevima zagađivanja i uticaju zagađenja na lјudsko zdravlјe.   Prikazati dinamiku i povezanost biotičkih i abiotičkih elemenata životne sredine i dati  osnovne ekološke, etičke i političke instrumente za unapređenje životne sredine.

  Samostalni upis
 • Svojim sadržajem potrebno je pre svega objasniti osnovne pojmove u ekotoksikologiji i dati pregled osnovnih toksičnih materija kao i osnove kvantitativnih aspekata toksičnosti i propisa u ekotoksikologiji. Važno je objasniti i neophodnost sagledavanja procena rizika od zagađivača po lјude, i ukazati na biomarkere i njihovu ulogu u proceni rizika.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa stanjem životne sredine i biodiverziteta u urbanim ekosistemima, sa multidisciplinarnim modelima i metodama unapređenja urbanih ekosistema.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa osnovnim problemima neadekvatnog upravlјanja životnom sredinom, pristupima i elementima sistema upravlјanja, kao i integrisanjem životne sredine i razvoja u ekonomske, socijalne i političke dimenzije društva.

  Samostalni upis
 • Sagledavanje normi kojima se tretiraju konkretna pitanja koja nose atribut „ekološka“, kao i stvarni odnosi kojim ove norme regulišu prava suverenih država, kako na unutrašnjem tako i međunarodnom pravu. Klјučno je poznavanje sve brojnije mase ekoloških - pravom regulisanih odnosa, njihove klasifikacije i sistematizacije kao osnove za kvalitetno poimanje strukture ekološko-pravne materije i dalјeg razvoja ekološkog prava kao jednovremeno formirajuće nove grane pravne nauke, ali i zaživlјavajućeg dela pozitivnih zakonodavstava

  Samostalni upis
 • Upoznavanje s centralnim sadržajima pedagoške psihologije, zakonitostima pedagoškog rada i didaktičkim pravilima radi korišćenja u izučavanju i predavanju ekološke problematike; savladavanje teorijskih principa nastave i vaspitanja kao priprema za aktivno učestvovanje u obrazovno-vaspitnim procesima na području životne sredine.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa osnovama životne sredine gradova, faktorima koji utiču na ekologiju gradova, ulogu gradskog zelenila, uticajem saobraćajnih sistema, vodne, energetske informacione infrastrukture na ekološko stanje gradova, kao i sa problemima komunalnog uređenja grada.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa principima i tehnikama bioremedijacije, sa fitoremedijacijom, relevantnim za očuvanje i unapređenje terestričnih i akvatičnih ekosistema.

  Samostalni upis
 • Osposoblјavanje za sagledavanje stanja šuma i šumskih površina u Srbiji u funkciji zaštite i unapređenja stanja šumskih ekosistema.  Stiču se  znanja iz oblasti reproduktivnog šumskog materijala, ekologije šuma, zaštite šuma, planiranja gazdovanja šumama i održivog gazdovanja lovnom faunom u šumskim ekosistemima.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa hidrosferom, genezom i evolucijom hidrografskih objekata, sa fizičko-hemijskim osobinama voda, živim svetom vodenih ekosistema i uticajima abiotičko-biotičkih faktora na vodene ekosisteme. Težište programa je na upoznavanju sa sastavom, funkcijom i stanjem vodenih ekosistema, sa faktorima koji ih ugrožavaju i mogućnostima njihovog očuvanja i revitalizacije.

  Samostalni upis
 • Osnovni cilј predmeta je upoznavanje sa strateškim cilјevima, koncepcijom i društvenom potrebom za održivim razvojem. Definisanje problema postojećeg razvoja i njegovih posledica. Upoznavanje sa pravnim, ekonomskim, socijalnim i industrijskim aspektima održivog razvoja, kao i instrumentima koje društvo može primeniti u procesu preusmeravanja ka održivom razvoju.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa mogućnostima korišćenja geografskih informacionih sistema, njihovom primenom u ekološkim istraživanjima, kartiranjem geografskih pojava i procesa, rešavanjem ekoloških problema u prostoru.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa diverzitetom i ulogom mikroorganizama u vodenim ekosistemima, kao i upoznavanje studenata sa mogućnostima primene mikroorganizama u kontroli kvaliteta i zaštiti životne sredine, posebno sa mikrobiološko-ekološkim principima u zaštiti voda i u sanaciji degradiranih vodenih ekosistema.

  Samostalni upis
 • Cilј predmeta jeste da studentima pruži jasan, sistematičan i obuhvatan uvod u filosofske i praktične probleme koji leže u osnovi ekološko-etičkih pitanja, da objasni nastanak, međusobno razlikovanje i praktični značaj etičkih teorija čijim elementima društvo odgovara na ekološko-etičke probleme, da studente podstakne na odgovorni pluralizam mišlјenja u sferi primenjenosti etike na polјu zaštite životne sredine u smislu implikacija antropocentričnog, ekocentričnog i biocentričnog pristupa, a u cilјu dubinskog razumevanja osobenosti ekološke etike.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa problemima prekograničnog zagađenja i mogućnostima preduzimanja preventivnih mera zaštite.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa međunarodnim i nacionalnim standardima  i metodama u upravljanju zaštićenim područjima.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa principima funkcionisanja ekosistema i primene sistema zaštite i restauracije prirode, sa mogućnostima upotrebe ekosistemskih struktura i funkcija prilikom zaštite i revitalizacije prirode, višenamenskom upotrebom ekoremedijacije, njenim prednostima i manama, sa nekadašnjim načinima ekoremedijacije i njihovim posledicama, kao i sa 3 osnovne funkcije ERM sistema. 

   

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa globalnim problemima, principima i kriterijumima globalnog sistema životne sredine,  integrisanja pitanja životne sredine i razvoja na horizontima  politike i ekonomije, planiranja i upravlјanja, kao i potrebe novog pogleda na svet i opstanak lјudi na Zemlјi u što potpunijem razjašnjavanju čovekovog odnosa prema samom sebi i njegovog odnosa prema prirodi.

   

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa osnovama životne sredine gradova, faktorima koji utiču na ekologiju gradova, ulogu gradskog zelenila, uticajem saobraćajnih sistema, vodne, energetske informacione infrastrukture na ekološko stanje gradova, kao i sa problemima komunalnog uređenja grada.

   

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa izvorima energije koji predstavlјaju alternativu klasičnim energetskim tehnologijama zasnovanim na fosilnim gorivima. Procesi i uređaji koji omogućavaju korišćenje obnovlјivih izvora energije. Ekološka i tehnoekonomska opravdanost korišćenja obnovlјivih izvora energije.

  Samostalni upis
 • Tokom ovog kursa proučavaće se prirodni hazardi koji se javlјaju na Zemlјi i njihov uticaj na društvo.  Posebno će se posvetiti pažnja riziku koje prirodne nepogode predstavlјaju, njihovo geografsko rasprostranjenje i fundamentalnm principima uzročnika prirodnih nepogoda.  Osnovni cilј ovog kursa je razumevanje i prihvatanje uticaja koji imaju ekstremne prirodne nepogode na lјude i lјudske zajednice, kao i geologije koja stoji iza ovih razarajućih fenomena.

   

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa dinamikom hemijskih supstanci unetih u životnu sredinu, disperzijom zagađenja i osnovnim fizičko-hemijskim faktorima koji utiču na takvo ponašanje. Studenti treba da ovladaju znanjima koja će im omogućiti da razumeju uzroke i posledice pokretlјivosti  i promene osobina hemijskih supstanci u različitim sferama životne sredine.

  Samostalni upis
 • Izučavanje aktuelnih industrijskih i energetskih tehnologija i procesa sa aspekta njihovog doprinosa zagađenju životne sredine. Upoznavanje sa principima i mogućnostima smanjenja emisije i uklanjanja zagađujućih materija antropogenog porekla.

  Samostalni upis
 • Tokom ovog kursa proučavaće se prirodni hazardi koji se javlјaju na Zemlјi i njihov uticaj na društvo. Posebno će se posvetiti pažnja riziku koje prirodne nepogode predstavlјaju, njihovo geografsko rasprostranjenje i fundamentalnm principima uzročnika prirodnih nepogoda. Osnovni cilј ovog kursa je razumevanje i prihvatanje uticaja koji imaju ekstremne prirodne nepogode na lјude i lјudske zajednice, kao i geologije koja stoji iza ovih razarajućih fenomena.

  Samostalni upis
 • Sticanje osnovnih znanja iz meteorologije i klimatologije; upoznavanje sa trendovima klimatskih promena i njihovim posledicama na životnu sredinu. Jedan od cilјeva je upoznavanje sa simulacionim prognostičkim modelima, načinima njihove prmene i veze sa ostalim elementima kvaliteta životne sredine.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa osnovnim biološkim i biohemijskim procesima biodegradacije prvenstveno organskih materija u zemlјištu, otpadnom mulјu i zagađenim vodama i osposoblјavanje za samostalno praćenje ovih procesa sa aspekta zaštite životne sredine i održanja i rekonstrukcije terestričnih i akvatičnih ekosistema. Obnavlјanje degradiranih delova prirode i vraćanje u njihovo prvobitno, inicijalno stanje.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje s osobenostima pojedinih istraživačkih tehnika, njihovim potencijalima i ograničenjima, kao i s naprednim tehnikama naučnog istraživanja (funkcionalna i strukturalna analiza, etnometodologija, operaciona istraživanja itd); ovladavanje apstraktnim metodološkim pojmovima i tehnikom naučnog rada u svim njenim elementima.

  Samostalni upis
 • Osnovni cilј upravlјanja realizacijom svakog projekta je da se realizacijom obezbede zahtevane tehničke performanse i kvalitet projekta, uz najmanje vreme i troškove realizacije. Ako nije moguće postići planirano vreme i troškove realizacije, onda je cilј da se vremenska i troškovna prekoračenja svedu na mogući minimum.

  Samostalni upis
 • Savladavanje karakteristika opšteg jezičkog registra kao i jezika specifičnog za užu stručnu oblast. Razvijanje pojedinih jezičkih veština u cilјu uspešnog korišćenja engleskog jezika za potrebe studiranja, dalјeg usavršavanja u struci i svakodnevnog poslovanja.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa održivim razvojem kao civilizacijskom opcijom dalјeg razvoja, cilјevima, principima i komponentama održivog razvoja, metodama planiranja održivog razvoja, izradom programa i strategija održivog razvoja, kao i sa primerima dobre prakse primenlјivim u uslovima Srbije, posebno na lokalnom i regionalnom nivou i u oblasti ruralnog razvoja, razvoja oblasti od značaja za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara i sl.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa diverzitetom i ulogom mikroorganizama u vodenim ekosistemima, kao i  upoznavanje studenata sa mogućnostima primene mikroorganizama u kontroli kvaliteta i zaštiti životne sredine, posebno sa mikrobiološko-ekološkim principima u zaštiti voda i u sanaciji degradiranih vodenih ekosistema.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje s osobenostima pojedinih istraživačkih tehnika, njihovim potencijalima i ograničenjima, kao i s naprednim tehnikama naučnog istraživanja (funkcionalna i strukturalna analiza, etnometodologija, operaciona istraživanja itd); ovladavanje apstraktnim metodološkim pojmovima i tehnikom naučnog rada u svim njenim elementima.

  Samostalni upis
 • Izučavanje osnovnih principa, uslovlјenosti i ograničenja procesa dobijanja, prenošenja i transformacije energije, te energetskog i ekološkog značaja efikasnog korišćenja energije. Upoznavanje sa principima održivog upravlјanja energetskim tokovima i mogućnostima unapređenja efikasnosti energetskih procesa.

  Samostalni upis
 • Studenti će naučiti kako modeli ekoloških procesa uz pomoć GIS tehnologije mogu biti primenjivani u upravlјanju životnom sredinom i praćenjem klimatskih promena. Ovaj predmet se posebno bazira na modelovanju radi procene i i praćenja klimatskih promena u ekološkim sistemima. Biće obrađeni aspekti ekološkog modelovanja i upravlјačkih procesa, od dalјinske detekcije, preko analize klimatskih promena i korišćenje postojećih podataka koji mogu biti inkorporirani u različite sisteme kao što su prostorne baze podataka.

   

  .

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa principima funkcionisanja ekosistema i primene ekosistemskih struktura i funkcija prilikom zaštite i remedijacije terestričnih i akvatičnih ekosistema, višenamenskom upotrebom ekoremedijacije, njenim prednostima i ograničenjima kao i sa sadržajem ERM plana.  

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa osnovnim mikrobiološko–ekološkim principima.Mogućnost primene mikroorganizama u kontroli  kvaliteta i zaštite životne sredine

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa savremenim sistemom ekološke bezbednosti u kontekstu održivosti kvaliteta života, integriteta životne sredine, sprečavanja i reagovanja na ekološki generisane procese uz prevenciju i sprečavanje negativnih posledica po životnu sredinu.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa biološkim vrednostima i resursima Srbije, sa njihovom univerzalnom ulogom, kao i naučnim, praktičnim, estetskim, kulturološkim, etičkim i ekonomskim značajem. Takođe, upoznavanje sa stanjem prirodnih vrednosti i resursa u Srbiji, sa njihovim stvarnim i potencijalnim rezervama, sa odnosom prema njima, antropogenim pritiscima i neodrživim korišćenjem, sa mogućnostima i potrebama njihove zaštite, unapređenja i održivog, dugoročnog korišćenja.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa pravnim, ekonomskim, socijalnim i industrijskim aspektima ekološke štete, kao i instrumentima koje društvo može primeniti  u procesu renaturalizacije životne sredine. Upoznavanje sa strateškim cilјevima, koncepcijom i društvenom potrebom za ekonomsko vrednovanje životne sredine. Definisanje problema postojećeg razvoja i njegovih posledica u kontekstu ekološke štete.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje sa osnovama racionalnog pristupa prirodnim resursima i pojmovima održivog razvoja,  kao i sa međunarodnim konvencijama u ovoj oblasti, čije poštovanje treba da omogući održavanje ravnoteže u iscrplјivanju resursa samo od strane nekoliko generacija. Razumevanje klјučnih aspekata i instrumenata za strateška korporativna planiranja neophodna kako u javnom tako i u privatnom sektoru, u skladu sa principima održivog razvoja. Neophodna znanja će omogućiti kreiranje adekvatnih biznis planova, kao i primenu određenih finansijskih mehanizama potrebnih za punu održivost ekoloških investicija, pre svega racionalno korišćenje prirodnih resursa.  

  Samostalni upis
 • Sagledavanje pravnih i ekonomskih aspekata prirodnih vrednosti u kontekstu intenzivne eksploatacije prirodnih resursa i transfera prirodnih vrednosti (imovine i kapitala) u ekonomski oblik robnih i novčanih vrednosti (novčanog kapitala). Ukazivanje na potrebu razvijanja posebne pravne regulative za sveobuhvatnije ekonomsko upravlјanje prirodnim resursima sa stanovišta održivosti razvoja i očuvanja prirodnih vrednosti i stvorenog kapitala za buduće generacije.

  Samostalni upis
 • Savladani osnovni koraci postupka procene uticaja različitih lјudskih aktivnosti na životnu sredinu. Izuzetno je važno upoznavanje studenata sa mehanizmima upravlјanja rizicima, na svim nivoima (počev od preduzeća i lokalne zajednice, do nacionalnog i globalnog), i upoznavanje sa državnom, lokalnom i međunarodnom regulativom kaja uređuje oblast  procene uticaja objekata i delatnosti na životnu sredinu.

  Samostalni upis
 • Upoznavanje studenata sa osnovnim pristupima procene rizika u životnoj sredini, savlađivanje osnovnih koraka postupka procene uticaja različitih lјudskih aktivnosti na životnu sredinu, kao i da se produbi već postojeće znanje na polјu globalnih izazova današnjice koji narušavaju životnu sredinu. Izuzetno je važno studentima predstaviti modele sprovođenja postupka procene uticaja na životnu sredinu i objasniti kako rezultate procene integrisati u dugoročno i kratkoročno prostorno i ekološko planiranje

  Samostalni upis
 • Studenti će naučiti kako da definišu ekološki rizik-sistem kroz komponente koje ga čine i metodama analize i sinteze stvore algoritam gde će se konceptualni model transformisati (u okviru mogućnosti) u numerički model. Koristiće se GIS tehnologije kao i dostupni satelitski snimci pri formiranju prostornog modela u okviru koga se ekološki rizična pojava može dogoditi ili se dogodila.

  Samostalni upis
 • Objašnjenje pojma i prikaz glavnih ekoloških katastrofa. Upoznavanje sa savremenim sistemom ekološke bezbednosti u kontekstu održivosti života i kvaliteta života. Analiza integriteta životne sredine, sprečavanja i reagovanja na ugrožavajuće generisane procese po životnu sredinu. Prevencija i sprečavanje negativnih posledica po životnu sredinu.

  Samostalni upis

Preskoči novosti

Novosti

Slika Branko Milinković
Raspored nastave za grupu B studenata za subotu 28.04.2018.
napisao/la Branko Milinković - Utorak, 24. April 2018., 10:00
 

VREME

PREDMET

SALA

I godina

10:00-11:00

Socijalna ekologija

Sala Gea - adresa Kneza Miloša 82

12:00-14:00

Biologija životne sredine

Brod Futura - adresa Nikole Tesle bb

14:00-16:00

Degradacija ekosistema i renaturalizacija

Brod Futura - adresa Nikole Tesle bb

 

 

 

III godina

09:00-10:00

Zaštita i unapređenje prirodnih dobara - kolokvijum

Brod Futura - adresa Nikole Tesle bb

10:00-11:00

Ekohidrologija - kolokvijum (III godina)

Brod Futura - adresa Nikole Tesle bb

11:00-12:00

Ekohidrologija - kolokvijum (transfer paket)

Brod Futura - adresa Nikole Tesle bb

12:00-15:00

Integrisani GIS

Informatički kabinet - adresa Kneza Miloša 82

 

 

 

 
Slika Branko Milinković
Osnovne studije – Raspored i prijava ispita u aprilskom ispitnom roku
napisao/la Branko Milinković - Utorak, 20. Mart 2018., 10:18
 

Aprilski ispitni rok 2018. zakazan je za period od 10.4. do 14.4.2018. 

Mehanizam i procedura je ista kao i u januarskom roku ali je donekle izmenjena u odnosu na prethodnu godinu pa Vas molim da pažljivo pročitate uputsvo koje se nalazi pred Vama. Za razliku od dosadašnje prakse ukinut je korak preuzimanja elektronske prijave, popunjavanja iste i slanje na predviđeni e-mail. Umesto toga, potrebno je da se ulogujete preko fakultetskog mejla i pratite link za prijavu ispita koji se nalazi na sledećoj internet stranici: link. Pošto to učinite, izaberite godinu na kojoj prijavljujete ispite, popunite Vaše lične podatke (broj indeksa, ime i prezime) i štiklirajte predmete sa ponuđene liste. Poslednji korak je da priložite uplatnicu kojom dokazujete plaćanje nadoknade za prijavu ispita posle čega sledi finalno slanje prijave. Kada ispunite sve korake, na vaš fakultetski mejl (preko kojeg ste se logovali) dobićete potvrdu da ste prijavili ispite. Preko ovog mejla moguće je da izvršite promenu u prijavi, ukoliko ste negde pogrešili.

Svaki ispit koji prijavljujete morate unapred platiti 500 dinara. Uplatnica se popunjava na sledeći način:

POSEBNO OBRATITE PAŽNJU NA:

1) Vodite računa da unesete sve tačne podatke jer će se na osnovu onoga što vi unesete (broj indeksa, ime i prezime) biti formirani ispitni spiskovi.

2) Ukoliko prijavljujete ispite iz dve različite godine studija, potrebno je da načinite dve različite prijave ispita (za svaku godinu posebno). U tom slučaju potrebno je razdvojiti i uplate za nadoknadu ispita na dve uplatnice i svaku priložite uz odgovarajuću prijavu.

Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu pristupiti polaganju ispita.

Poslednji rok za prijavu ispita je 1.4.2018. godine u 23:59h. Ispitni spiskovi će biti formirani do 3.4.2018. Pošto ispitni spiskovi budu formirani oni će biti prosleđeni svim studentima da pogledaju da li su uspešno prijavili ispite i da, ukoliko nešto nije izvršeno kako treba, imaju vremena da nam skrenu pažnju da uklonimo nedostatke.

Studenti koji ne izmire svoje obaveze prema Fakultetu, bilo da je to neizmirenje finansijskih obaveza predviđenih Ugovorom o studiranju, nepreuzimanje poručene literature ili nepotspisivanje ugovora o obnovi ispita (važi za studente koji su odslušali sve četiri godine) biće obeleženi posebnom bojom u spiskovima i neće moći da polažu ispite dok ne reše pitanje zbog kojih imaju zabranu.

NAKNADNE PRIJAVE ISPITA:

Sve naknadne prijave vrše slanjem skenirane ili fotografisane uplatnice kojom dokazujete plaćanje uz naziv predmeta u tekstu mejla na e-mail milos.nikolic@futura.edu.rs uz izuzetak da se svaki ispit plaća 1000 dinara.

VAŽNA NAPOMENA: Od prošle školske godine ne postoje više pojedinačne prijave već se za svaki predmet formira spisak prijavljenih koji profesor i asistent donose na ispit i u koji će biti upisani Vaši bodovi i ocene. Zbog ove novine studenti koji ne izmire finansijske obaveze na vreme i koji zbog toga dobiju zabranu prijave ispita neće moći da uplatom na sam dan ispita pristupe ispitu. Da biste naknadno bili upisani u spisak neophodni je najmanje 48 sati pre termina ispita poslati fotografisane uplatnice koje dokazuju izmirenje dugova prema školarini i nadoknadu za naknadnu prijavu ispita (u iznosu od 1000 dinara po ispitu).

Raspored ispita pogledajte ovde.

 
Slika Branko Milinković
Telefonski imenik zaposlenih
napisao/la Branko Milinković - Četvrtak, 19. Juni 2014., 09:50
 

Telefonski imenik zaposlenih

 
Slika Branko Milinković
Dobrodošli
napisao/la Branko Milinković - Utorak, 24. Septembar 2013., 15:04
 

Dobrodošli na Fakultet za primenjenu ekologiju - “Futura”

Univerzitet Singidunum i Fakultet za primenjenu ekologiju-FUTURA žele vam srdačnu dobrodošlicu. Fakultet za primenjenu ekologiju je nov i osoben fakultet u visokom školstvu Srbije. Nov jer je prvu generaciju studenata primenjene ekologije upisao 2006. godine, a osoben po tome što u programu studija objedinjuje prirodne, društvene i tehničke nauke usmerene ka oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Osoben i zato što se znatan deo nastave i usvajanja novih znanja obavlja van fakultetskih kabineta i slušaonica, u prirodnim laboratorijama: nacionalnim parkovima, zaštićenim prirodnim dobrima, šumskim rezervatima, istraživačkim stanicama u Valjevu, Subotici, Sremskoj Mitrovici.

Nastava na fakultetu Futura usmerena je ka ekonomskim aspektima zaštite i upravljanja životnom sredinom, jer je životna sredina ekonomsko dobro i ima svoju upotrebnu vrednost.

U proučavanju i usvajanju ovih programa studenti će imati pomoć nastavnika koji su svoja znanja i iskustva stekli radeći niz godina u našim i inostranim naučnim institutima i fakultetima. Većina njih je već više godina uključena u širok spektar istraživanja koja su blisko povezana sa različitim aspektima nauke o životnoj sredini.

Kvalitetna nastava, vaša želja za znanjem i posvećenost izabranoj oblasti studiranja su garancija uspeha, koji će biti naša zajednička potreba i interes.

 

Prof. dr Gordana Dražić
Dekan

 

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

 • 24. Apr, 10:00
  Branko Milinković
  Raspored nastave za grupu B studenata za subotu 28.04.2018. još...
 • 20. Mar, 10:18
  Branko Milinković
  Osnovne studije – Raspored i prijava ispita u aprilskom ispitnom roku još...
 • 19. Jun, 09:50
  Branko Milinković
  Telefonski imenik zaposlenih još...
 • 24. Sep, 15:04
  Branko Milinković
  Dobrodošli još...
Preskoči Servisne informacije

Servisne informacije

Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura
Ulica  Požeška 83a 11000 Beograd (Banovo brdo)


 Prikaži veću mapu

Kontakt telefoni:
Tel: 011/3541439
Fax:011/3541453
Email: info@futura.edu.rs

Web sajt: www.futura.edu.rs

Žiro-račun: 

275-0010227091443-22

Preskoči Kalendar

Kalendar

Ned Pon Uto Sre Čet Pet Sub
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 Danas Četvrtak, 26. April 26 27 28
29 30      
Preskoči Trenutno aktivni korisnici

Trenutno aktivni korisnici

(poslednjih 5 minuta)
Preskoči Naknadni pregled online predavanja

Naknadni pregled online predavanja

Sala 1

Sala 2

Informatički kabinet

Preko navedenih linkova mogu se pratiti snimljena predavanja. 

Napomena

Moguće je pratiti i online predavanja ali se preko navedenih linkova ne može evidetirati praćenje. 

Predavanja se brišu početkom sledeće nedelje.